Skip to content

کارگاه آموزشی" آشنایی با فنون اداری" در واحد دامغان برگزار شد

کارگاه آموزشی" آشنایی با فنون اداری" در واحد دامغان برگزار شد 
به همت دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان کارگاه آموزشی آشنایی با فنون اداری ویژه کارکنان ،در این واحد دانشگاهی برگزار شد .
سید رضا جزءمومنی مدرس این دوره آموزشی در مصاحبه با خبرنگار آنا و فرهیختگان ضمن تقدیر و تشکر از حوزه معاونت اداری مالی واحد دامغان که در راستای افزایش اثر بخشی و کارایی بیش از پیش پرسنل خدوم این واحد اقدام به برگزاری این قبیل کلاسهای آموزشی می نمایند ،بیان داشت : در تمام جهان و علی الخصوص کشورهای پیشرفته و در حال توسعه همواره ثابت شده است که دوره های آموزشی ضمن خدمت می تواند قابلیت های دانشی، مهارتی و نگرش مناسبی را در کارکنان پرورش دهند. ازآنجایی که نگارش نامه های اداری درادارات وسازمانها ازاهمیت بسزایی برخورداربوده و شخصیتی خاص و ویژه به سازمان خواهد داد ، لذادراین دوره بر آن هستیم مطالبی به اختصاردرخصوص نامه نگاری اداری بیان نماییم . نگارش صحیح و علمی در هر زمانی به عنوان یک نیاز اجتناب ناپذیر وضروری برای همه افراد جامعه می باشد وبه ویژه در محیطهای دانشگاهی، برای افراد تحصیل کرده محسوس تر خواهد بود . وی همچنین بیان داشت : اﻫﺪاف ﻛﻠﻲ دوره شامل : مهارت خوب دیدن ، خوب شنیدن، خوب حرف زدن و حرفِ خوب زدن ، آﺷﻨﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺎ ﻣﻬﺎرت ﮔﺰارش ﻧﻮﻳﺴﻲ و اﻧﺠﺎم ﻣﻜﺎﺗﺒﺎت اداری اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻳﻚ ﻧﻮﺷﺘﻪ وﮔﺰارش ﺧﻮب، وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎی ﮔﺰارﺷﮕﺮ ، اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﻲ ﮔﺰارش ﻧﻮﻳﺴﻲ و ﻣﻜﺎﺗﺒﺎت اداری و روﺷﻬﺎی اﻧﺠﺎم ﻛﺎر از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻮردﻧﻈﺮﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ روﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ.
جزءمومنی به برخی از سرفصل های این دوره که شامل : کلیاتی در مورد نقش و اهمیت ارتباط در سازمان، ضرورت و اهمیت مکاتبات اداری در سازمان، مشخصات یک نوشته خوب ، آشنایی با مشخصات و اجرای نامه ‌ها و گزارشها و … اشاره کرد و خاطر نشان نمود که امیدواریم برگزاری این دوره آموزشی در ارتقای سطح مهارت های نوشتاری کارکنان سودمند باشد . 
Scroll To Top