Skip to content

همایش های علمی در رشته های علوم زیستی فرصتی مغتنم در تجمیع دیدگاه های علمی

پروفسور احمد مجد چهره ماندگار علوم زیستی کشور در دومین همایش ملی علوم زیستی واحد دامغان :

همایش های علمی در رشته های علوم زیستی فرصتی مغتنم در تجمیع دیدگاه های علمی است که می تواند با حسن درایت به فرآیند علمی ماندگار ختم شود و یا با شروع یک اتفاق بدیع در دانش همراه گردد.
پروفسور احمد مجد چهره ماندگار علوم زیستی کشور به عنوان مهمان ویژه در دومین همایش ملی علوم زیستی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان حضور پیدا کرد.
مجد در جمع پژوهشگران علوم زیستی واحد دامغان گفت: زیست شناسی را بی زیاده گویی باید علم زندگی دانست که در تمامی گرایش ها می تواند پازل سلامت روح، روان، جسم و اندیشه را رقم زند و انسان بی فرصت سلامت قدرت وصول به کمالات را از کف خواهد داد. لذا علما و اندیشمندان بیولوژی در سرزمین مهر و عاطفه باید بدانند که گستره ی تلاش ها را با توالی و ترتیب و با دقت نظر در رعایت تقدم و تاخرهای علمی همراه سازند و از مطالعات گسسته نافرجام و یا بد فرجام پرهیز کنند. همایش های علمی در رشته های علوم زیستی فرصتی مغتنم در تجمیع دیدگاه های علمی است که می تواند با حسن درایت به فرآیند علمی ماندگار ختم شود و یا با شروع یک اتفاق بدیع در دانش همراه گردد.
وی درادامه ویژگی های موجودات زنده را برشمرد و گفت: یکی از مهمترین ویژگی های موجودات زنده، توان تکثیر ( تولید مثل) است و لزوم تولید مثل در خودآگاهی و امکان انتقال آگاهی هاست. پس در نتیجه
می توان گفت: موجود زنده موجودی خودآگاه و دارای توان انتقال اطلاعات خود می باشد. یکی دیگر از ویژگی های موجود زنده، هم نوع دوستی موجودات است که این هم نوع دوستی حتی در باکتری ها نیز نمود عینی دارد. وقتی یک باکتری می بیند که هم نوعش در خطر است و توان زیستن ندارد، مقداری از ماده ژنتیکی خود را همانند سازی کرده و به باکتری دیگر منتقل می نماید. فلذا نگاه به این مقوله هم نوع دوستی باعث شد که پژوهشگران امروز بدانند، ماده ژنتیکی قابل تکثیر، انتقال و اصلاح شدن است و اینجاست که می توان دید، علوم پایه و علوم زیستی، تبدیل به یک ثروت و حرفه می شوند.
چهره ماندگار علوم زیستی کشور در ادامه به مقوله با هم زیستن و فواید آن در جانداران اشاره کرد و گفت: جانداران در با هم زیستن با یکدیگر اشتراک های موقت و دائم دارند و می توان از فواید با هم زیستن، تمایز و تخصصی شدن برای کارآیی بیشتر در انجام کار و عمل با کیفیت بهتر را عنوان کرد. در انسان ها نیز رسیدن به آسودگی نسبی برای معیشت مادی و فرصت و فراغتی برای اندیشیدن و ثبت ایده های جدید از مزایای دیگر با هم زیستن است. پروفسور احمد مجد در ادامه خطاب به پژوهشگران علوم زیستی گفت: زیست شناسی نیازمند حمایت جدی است تا بتواند به وظایف انسان دوستانه ی خود کمک کند بی گمان زیست شناسی علم نافع و اصولی دنیای معاصر است که می تواند دامنه شتابان ناآگاهی های محیطی سرزمین ها را با دانش افزایی کنترل کند و این امر وظیفه شما دانشمندان و دانش پژوهان عرصه ی زیست شناسی را سخت می سازد .
وی در پایان یادآور شد: معرفت النفس و خودشناسی پیش نیاز معرفت الرب و خداشناسی است لذا مرور ذات آدمی جز از رهگذر زیست شناسی منتهی به خودشناسی و خداشناسی میسر نیست و این سخن ناظر به ضرورت توسعه آگاهانه ی زمینه های علمی و پژوهشی دانش زیستی است که امیدوارم در نگاه دانشمندان علوم زیستی و دولتمردان دیار مهربانی پرپیمان و وسیع تعریف یابد .

 

 
 

Scroll To Top