Skip to content

تجاری سازی دستاوردهای علمی از نگاه معاون دانشجویی دانشگاه

مقاله آقای سیدرضا جزء مومنی معاون دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان درخصوص «تجاری سازی دستاوردهای علمی در دانشگاه آزاد اسلامی»
اشاره: با عنایت به تاکیدات ریاست عالی دانشگاه آزاد اسلامی مبنی بر تجاری سازی دستاوردهای علمی، روابط عمومی این واحد دانشگاهی با نظر خواهی از اساتید محترم دانشگاه و صاحب نظران، دیدگاههای آنان را در این خصوص جویا شد که «جناب آقای سید رضا جزء مومنی» معاون محترم دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، با تدوین و ارائه مقاله ای پیرامون "تجاری سازی دستاوردهای علمی در دانشگاه آزاد اسلامی". دومین پاسخگوی سوال ما بودند. ضمن سپاس از اهتمام ایشان، این مطلب را با هم مرور می نماییم:
بسم الله الرحمن الرحیم
آن میزان از دانش که به ارزش عملیاتی شدن و در اختیار عموم قرار گرفتن زینت می یابد، دانش مفید تلقی می گردد و به اعتبار آن می توان حاصل اندیشه مداری را کاربردی و در مسیر تعالی انسان قرار داد. عموم مردم و خاصه دولتمردان، با توجه به مجموعه راهبردهای آکادمیک، بویژه در علوم تجربی انتظار دارند محصول نهایی دانشگاه ها بتواند به افزایش نرم افزارها و تامین سخت افزارهای مورد نیاز در مسیر زندگی، منتهی شود و به اعتبار آگاهی های دانشگاهی، تعدادی از مجربان تجربی، به تعمیم مهارت های زندگی و تصحیح روال منطقی معیشت بپردازند. کاربردی کردن علوم، نیازمند قبول زحمات بی شماری است و متاسفانه در کشورهای کمتر توسعه یافته فاصله معناداری بین دانشگاه به عنوان خاستگاه تفکرات آکادمیک و محیط های صنعتی و تجربی وجود دارد که به هر شکل ممکن این فاصله باید به کمترین مقدار ممکن منتهی شود و علوم، در بازار گسترده صنعت و با تدبیر تجاری سازی به عمومیت در تولید برسد و مردم از حاصل هم زیستی شعورمند دانشگاه و صنعت سود ببرند. صنایع با نگاه سودآوری صرف، فقط در اندیشه تصرف و تسلط بر بازار هستند ولیکن تلفیق تئوری های دانشگاهی و تجربه های عملیاتی می تواند سرآغازی بر توسعه خود اتکایی بوده که در فصل تحریم های اقتصادی بتوان بر پای خویش ایستاد و بر داشته های خود متکی بود. تجاری سازی اندیشه های تحریری، مملکت را به قله خویش محور در اقتصاد نزدیک می سازد و می توان با عملی کردن تئوری ها به افزایش تولیدات ملی و بومی امیدوار بود. طی سالهای اخیر بخش مهمی از منویات مقام معظم رهبری در حل مشکلات کشور و عموم مردم، تکیه بر تولید ملی منبعث از دانش بومی بوده که امید است به فضل خدای و با استعانت از آستان احدیت بتوانیم به این مهم دست یابیم. در این زمینه ضرورت دارد کارخانه ها و بویژه بنگاه های کوچک اقتصادی از فضای علمی دانشگاه ها بهره برند و با نزدیک شدن به فضای علمی و تلفیق اصولی آن با تجارب خود، در اندیشه ارتقا تولیدات ملی باشند. وزارت صنایع نیز باید از بالاترین جایگاه سازمانی در تولیت صنعت کشور، کارخانه ها را ملزم به عقد قراردادهای همکاری مشترک با دانشگاه ها نماید تا حاصل تعاون و توافق در خدمت مردم قرار گیرد. نکته پایانی آنکه در علوم انسانی نیز می توان اندیشه ها را در قالب مهارت های زندگی در اختیار جامعه قرار داد تا با استفاده از تئوری های دانش محور بتوانیم شاهد کاهش نابسامانی های اجتماعی و جالش های جدّی روزگار امروز باشیم. ما نیاز موکد داریم تا با کاهش سن ازدواج و افزایش تعداد نکاح در پیشگیری از وقوع طلاقها بویژه طلاق عاطفی نیز اقدام نماییم که این امر نیز نیازمند کاربردی کردن و تجاری سازی سواد در حیطه علوم انسانی است لذا تصور به خطا خواهد بود اگر تجاری سازی را فقط در محدوده علوم تجربی و علوم پایه قابل عملیاتی کردن بدانیم.
Scroll To Top