Skip to content

برگزاری دو کارگاه آموزشی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

برگزاری کارگاههای آموزشی «روشهای نظم دهی به محیط کار» و «روشهای برقراری ارتباط تلفنی» در دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
به همت دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی، کارگاه­های آموزشی «روشهای نظم دهی به محیط کار» و «روشهای برقراری ارتباط تلفنی» ویژه پرسنل دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان برگزار گردید. "اسماعیل کشت آور عزت ­آبادی" مدیر برگزاری دوره های یاد شده در گفتگو با خبرنگار آنا در واحد دامغان اظهار داشت؛ امروزه، انضباط محیط کار به یکی از دغدغه های اصلی مدیران مبدّل گشته است. لذا به منظور افزایش دانش کارکنان در امور کاری و  دیگر ابعاد زندگی فردی و اجتماعی، «کارگاه های نظم دهی به محیط کار» و «روشهای برقراری ارتباط تلفنی» با توجه به سرفصل ارسالی برای هر کارگاه از سوی دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی سازمان مرکزی، توسط خانم درخشنده از اساتید عضو هیات علمی تدریس شد. این استاد دانشگاه در کارگاه نظم دهی به محیط کار، با اشاره به فلسفه علم مدیریت، به تبیین مباحثی درخصوص نظم دهی به ذهن، امور شخصی، و میز کار پرداخت. همچنین وی در تدریس کارگاه روشهای برقراری ارتباط تلفنی، موضوعاتی را پیرامون آشنایی با مهارتهای ارتباطی قبل و حین تماس ارائه نمود.
Scroll To Top