Skip to content

برخورداری از اخلاق حرفه ای در مواجهه با نسل جوان وپویای دانشجو یک ضرورت است.

دکتر مطهرنیا رییس پژوهشکده علوم اجتماعی و انقلاب دانشگاه آزاد اسلامی:

برخورداری از اخلاق حرفه ای در مواجهه با نسل جوان وپویای دانشجو یک ضرورت است.
دکتر مهدی مطهرنیا،تحصیلکرده ی دوره دکترای علوم سیاسی دانشگاه هاوایی؛ دکترای آینده پژوهی از دانشگاه بین المللی امام خمینی"ره"، کارشناس و آینده پژوه سیاسی و صاحب تالیفاتی چون: قدرت، انسان، حکومت؛ تبیین نوین بر مفهوم قدرت در سیاست و روابط بین الملل؛ درآمدی بر تحلیل پدیده های سیاسی؛ هویت، خشونت گریزی و توسعه پایدار با حضور در واحد دامغان و در جمع بیش از ۷۰عضو هیات علمی و مدیران اجرایی این واحد دانشگاهی از سه سرفصل مهم فرهنگی در قالب اخلاق در دانشگاه، توسعه فعالیت های فرهنگی هنری و روش شناسی مطالعات فرهنگی سخن گفت.
دکتر مطهر نیا رییس پژوهشکده علوم اجتماعی و انقلاب دانشگاه آزاد اسلامی با تبیین جایگاه اخلاق در دانشگاه و با اشاره به جایگاه برآمده و برجسته دانشگاه تاکید کرد: مطالعه اخلاق، نیازمند تعریف دانشگاه در حوزه دانایی با اتکا به قدرت تعقل و ادراک است.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران مرکز برخورداری از اخلاق حرفه ای در مواجهه با نسل جوان و پویای دانشجو را یک ضرورت دانست و با اشاره به بایسته های فرهنگی یادآور شد:تامل و تعمق در واژه ی فخیم هویت، مستلزم شناسایی این کلمه ی مهربان در دو حوزه مفاهیم ذهنی و عینی است.
مطهرنیا مفاهیم ذهنی را منتزع از حوزه فهم جمعی دانست و در ادامه بحث، مصداق عینیت در حوزه مفاهیم را تبیین کرد و به تعریف خصلت برجسته عشق به عنوان عامل معرفت افزا اشاره کرد و گفت: هویت نیز باید در حوزه شناخت قرار گیرد لذا هویت امری ایستا و متوقف نیست بلکه همزمان از یک عنصر ثابت و یک رخداد متحول برخوردار است.
وی ایرانی و هویت منتسب به او را فارغ از روزگاران تاریخی و حکومت های جاری، صاحب شکوه بشکوه ارزیابی کرد و گفت: ایرانی در همواره تاریخ موحد و یگانه پرست بوده و بنا به شعور و آگاهی و البته بنا به در اختیار داشتن حوزه ی دانایی سرآمد، دین برتر(اسلام) را  پذیرفته است.
این دوره آموزشی با اقبال استادان مواجه شد و در آغاز دوره سیدرضا جزء مومنی معاون دانشجویی فرهنگی واحد دامغان با اشاره جایگاه آموزش ضمن خدمت و ضرورت ارتقا آگاهی های فرهنگی با تاکید به روش شناسی مطالعات فرهنگی، ابراز امیدواری کرد: حاصل معارف ماخوذه در این کارگاه سه روزه و در قالب سه سرفصل مستقل توسط استادان، با ضریب نفوذ تصاعدی در جامعه مخاطب یعنی جمعیت دانشجویان که قشر آگاه و خردمند جامعه اند موثر و کارا واقع شود.
معاون دانشجویی فرهنگی از هیات رییسه واحد و تمامی حوزه های عملیاتی، بویژه اداری مالی، آموزش ضمن خدمت و آموزش که موجبات برگزاری این دوره را فراهم آوردند تقدیر و تشکر کرد.
در گرداگرد این دوره آموزشی جای دارد از شور و اشتیاق حاضران و مشارکت در مباحث یاد کرد که به نوعی کم نظیر تلقی می شود و مقرر گردید از مجموعه آگاهی ها و تجارب رفتاری استادان مقاله و یا اثر فرهنگی ماندگار تدوین گردد.

 
Scroll To Top