Skip to content

انتخاب دانشجوی نمونه دانشگاه آزاد اسلامی دامغان

انتخاب دانشجوی نمونه دانشگاه آزاد اسلامی دامغان
 

 دانشجویانی که دارای استعدادهای برتر علمی، فرهنگی،  اجتماعی و شئونات دانشجویی می باشند به منظور دریافت فرمهای مربوطه می توانند به لینک ذیل مراجعه نمایند. واجدین شرایط بایستی فرمهای مربوطه را تکمیل و حداکثر تا ۲۰ اسفند ۹۴ به امور دانشجویی واقع در دانشکده حقوق طبقه همکف اتاق ۱۰۲ تحویل دهند.             
 
 حوزه معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
Scroll To Top