Skip to content

اردوی زیارتی – سیاحتی روزه مشهد مقدس ویژه برادران

اردوی زیارتی – سیاحتی ۳ روزه مشهد مقدس
ویژه برادران

رفت از دامغان روز ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۸ صبح
ورود به دامغان روز ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۸ شب

دانشجویان محترم تا پایان وقت اداری ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ به دفتر فرهنگ اسلامی ( آقای اعتصامی فر) مراجعه فرمایند.

Scroll To Top